Προστασία δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί τον τύπο, το πεδίο και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") εντός της διαδικτυακής προσφοράς μας και των σχετικών ιστότοπων, λειτουργιών και περιεχομένου καθώς και εξωτερικών διαδικτυακών παρουσιών, όπως το προφίλ κοινωνικών μέσων (εφεξής " συλλογικά αναφέρεται ως "διαδικτυακή προσφορά"). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως «επεξεργασία» ή «υπεύθυνος», αναφερόμαστε στους ορισμούς του άρθρου 4 του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR).

Υπεύθυνο άτομο

Πέτρος Ασλανάκης

Hochkalterstrasse 4

90471 Nürnberg

info [at sign] flight tracking.de

Τύποι επεξεργασμένων δεδομένων:

- Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου).
- Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
- Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκέφτηκαν, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
- Δεδομένα μετα / επικοινωνιών (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων

Επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής προσφοράς (στα ακόλουθα αναφέρονται επίσης τα ενδιαφερόμενα άτομα ως "χρήστες").

Σκοπός της επεξεργασίας

- Παροχή της online προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
- Απάντηση σε αιτήματα επαφής και επικοινωνία με χρήστες.
- Μέτρα ασφαλείας.
- Προσέγγιση μετρήσεων / μάρκετινγκ

Όροι που χρησιμοποιούνται

«Προσωπικά δεδομένα» είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποίησης ή ταυτοποίησης (εφεξής «υποκείμενο δεδομένων»). Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως αναγνωρίσιμο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, που εκφράζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διεργασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διεργασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα. Ο όρος πηγαίνει πολύ και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε χειρισμό δεδομένων.

Η "Ψευδωνυμοποίηση" είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αποθηκεύονται ξεχωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορεί να ανατεθεί σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

"Προφίλ" σημαίνει κάθε τύπο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως πτυχών που σχετίζονται με την απόδοση της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Να αναλύσει ή να προβλέψει τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία ή τη μετεγκατάσταση αυτού του φυσικού προσώπου.

Το «υπεύθυνο πρόσωπο» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρχή, το ίδρυμα ή άλλος φορέας που αποφασίζει μόνος ή από κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

"Επεξεργαστής": ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, όργανο ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου.

Σχετικές νομικές βάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR, θα σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων μας. Εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται στη δήλωση προστασίας δεδομένων, ισχύουν τα ακόλουθα: Η νομική βάση για τη λήψη συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 αναμμένο. α και άρθρο 7 του GDPR, η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και την εκτέλεση συμβατικών μέτρων καθώς και για την απάντηση ερωτημάτων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. β GDPR, η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. γ GDPR, και η νομική βάση για την επεξεργασία για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR. Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. δ GDPR ως νομική βάση.

Μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τον τύπο, το εύρος, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τη διαφορετική πιθανότητα εμφάνισης και σοβαρότητας του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κάνουμε την κατάλληλη τεχνική και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός επιπέδου προστασίας κατάλληλου για τον κίνδυνο.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων ελέγχοντας τη φυσική πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και την πρόσβαση, την εισαγωγή, την προώθηση, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και τον διαχωρισμό τους. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ασκούνται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ότι τα δεδομένα διαγράφονται και ότι τα δεδομένα αποκρίνονται σε κίνδυνο. Επιπλέον, εξετάζουμε ήδη την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη ή επιλογή υλικού, λογισμικού και διαδικασιών, σύμφωνα με την αρχή της προστασίας δεδομένων μέσω σχεδιασμού τεχνολογίας και φιλικών προς την προστασία δεδομένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (άρθρο 25 GDPR).

Συνεργασία με υπεργολάβους και τρίτους

Εάν αποκαλύψουμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (επεξεργαστές συμβάσεων ή τρίτα μέρη) στο πλαίσιο της επεξεργασίας μας, τα διαβιβάσουμε σε αυτά ή διαφορετικά τους παραχωρήσουμε πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό γίνεται μόνο βάσει νομικής άδειας (π.χ. εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους, όπως στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμ. β. Ο GDPR απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης), έχετε συναινέσει, μια νομική υποχρέωση προβλέπει αυτό ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε πράκτορες, οικοδεσπότες Ιστού κ.λπ.).

Εάν αναθέσουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης «σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών», αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 28 του GDPR.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της αποκάλυψης ή της μετάδοσης δεδομένων σε τρίτα μέρη, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν Συμβαίνει να εκπληρώσουμε τις (προ) συμβατικές μας υποχρεώσεις, βάσει της συγκατάθεσής σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σε μια τρίτη χώρα μόνο εάν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 44 του GDPR. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται, για παράδειγμα, βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος προσδιορισμός ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων που αντιστοιχεί στην ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ μέσω της "Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων") ή συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (οι λεγόμενες "τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες").

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR.

Έχετε αναλόγως. Άρθρο 16 του GDPR το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση των λανθασμένων δεδομένων που σας αφορούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων αμέσως ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν που μας έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλα υπεύθυνα μέρη.

Έχετε επίσης πολύτιμους λίθους. Άρθρο 77 του GDPR το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το. Για ανάκληση του Άρθρου 7 Παράγραφος 3 του GDPR με ισχύ για το μέλλον

Δικαίωμα αντίρρησης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR ανά πάσα στιγμή. Η ένσταση μπορεί ιδίως να γίνει κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Cookies και δικαίωμα αντιρρήσεων σε απευθείας αλληλογραφία

Τα "Cookies" είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Διάφορες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στα cookies. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία αποθηκεύεται το cookie) κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή τους σε μια διαδικτυακή προσφορά. Τα προσωρινά cookie ή "cookie περιόδου λειτουργίας" ή "προσωρινά cookie" είναι cookie που διαγράφονται αφού ένας χρήστης αποχωρήσει από μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του. Τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια κατάσταση σύνδεσης μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie. Τα cookies αναφέρονται ως "μόνιμα" ή "μόνιμα" και παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί εάν ο χρήστης την επισκεφθεί μετά από αρκετές ημέρες. Τα συμφέροντα των χρηστών μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς μέτρησης ή μάρκετινγκ. Τα "cookie τρίτων" είναι cookie που προσφέρονται από παρόχους διαφορετικούς από το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της διαδικτυακής προσφοράς (διαφορετικά, εάν είναι μόνο τα cookie τους, αναφέρονται ως "cookie πρώτου μέρους").

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωρινά και μόνιμα cookies και να το ξεκαθαρίσουμε στο πλαίσιο της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Εάν οι χρήστες δεν θέλουν να αποθηκεύονται cookie στον υπολογιστή τους, τους ζητείται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Η εξαίρεση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να γίνει για μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, ειδικά στην περίπτωση παρακολούθησης, μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή την πλευρά της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/ να εξηγηθεί. Επιπλέον, τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν απενεργοποιώντας τα στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href="/el/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien und der diesbezüglichen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages notwendig. Du bist nicht verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn du die personenbezogenen Daten nicht bereitstellst, können wir deine Einwilligungen nicht verwalten.

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εμάς θα διαγραφούν ή θα περιοριστούν κατά την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του GDPR. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε από εμάς θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον επιδιωκόμενο σκοπό και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους νόμιμα επιτρεπόμενους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποκλείονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε δεδομένα που πρέπει να διατηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη Γερμανία, η αποθήκευση πραγματοποιείται συγκεκριμένα για 10 χρόνια σύμφωνα με τα §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 and 4, Abs. 4 HGB (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά έγγραφα, εμπορικά βιβλία, πιο σχετικά με τη φορολογία Έγγραφα, κ.λπ.) και 6 έτη σύμφωνα με την § 257 Παράγραφος 1 Νο. 2 και 3, Παράγραφος 4 HGB (εμπορικές επιστολές).

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στην Αυστρία, η αποθήκευση πραγματοποιείται ειδικά για 7 χρόνια σύμφωνα με την § 132 παράγραφος 1 BAO (λογιστικά έγγραφα, αποδείξεις / τιμολόγια, λογαριασμοί, αποδείξεις, επιχειρηματικά έγγραφα, κατάλογος εσόδων και εξόδων, κ.λπ.), για 22 χρόνια σε σχέση με τη γη και για 10 χρόνια για έγγραφα που σχετίζονται με ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη επιχειρηματίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και για τα οποία χρησιμοποιείται το Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Συμμετοχή σε προγράμματα συνεργατών συνεργατών

Μέσα στην ηλεκτρονική μας προσφορά, χρησιμοποιούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς) σύμφωνα. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. f GDPR, χρησιμοποιήστε συνήθη μέτρα παρακολούθησης, στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος συνεργατών. Στη συνέχεια, εξηγούμε το τεχνικό υπόβαθρο στους χρήστες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συμβατικούς συνεργάτες μας μπορούν επίσης να διαφημίζονται και να συνδέονται σε άλλους ιστότοπους (οι λεγόμενοι σύνδεσμοι συνεργατών ή συστήματα μετά την αγορά, εάν, για παράδειγμα, συνδέσεις ή υπηρεσίες τρίτων προσφέρονται μετά τη σύναψη μιας σύμβασης). Οι χειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων λαμβάνουν προμήθεια εάν οι χρήστες ακολουθούν τους συνδέσμους συνεργατών και στη συνέχεια εκμεταλλεύονται τις προσφορές.

Συνοπτικά, είναι απαραίτητο για την ηλεκτρονική μας προσφορά να μπορούμε να παρακολουθούμε αν οι χρήστες που ενδιαφέρονται για συνδέσμους συνεργατών ή / και οι προσφορές που διατίθενται από εμάς, στη συνέχεια, εκμεταλλεύονται τις προσφορές με υποκίνηση των συνδέσμων συνεργατών ή της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Για το σκοπό αυτό, οι σύνδεσμοι συνεργατών και οι προσφορές μας συμπληρώνονται από ορισμένες τιμές που μπορεί να αποτελούν μέρος του συνδέσμου ή με άλλο τρόπο, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές περιλαμβάνουν, ιδίως, τον αρχικό ιστότοπο (παραπομπή), την ώρα, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό για τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο βρισκόταν ο σύνδεσμος συνεργατών, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό για την αντίστοιχη προσφορά, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό για τον χρήστη και την παρακολούθηση συγκεκριμένες τιμές, όπως αναγνωριστικό υλικού διαφήμισης, αναγνωριστικό συνεργάτη και κατηγοριοποιήσεις.

Τα διαδικτυακά αναγνωριστικά χρήστη που χρησιμοποιούμε είναι ψευδώνυμες τιμές. Με άλλα λόγια, τα ίδια τα διαδικτυακά αναγνωριστικά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μας βοηθούν μόνο να προσδιορίσουμε εάν ο ίδιος χρήστης που έκανε κλικ σε έναν σύνδεσμο συνεργατών ή ενδιαφερόταν για μια προσφορά μέσω της διαδικτυακής μας προσφοράς εκμεταλλεύτηκε την προσφορά, δηλαδή συνήψε σύμβαση με τον πάροχο, για παράδειγμα. Ωστόσο, το διαδικτυακό αναγνωριστικό είναι προσωπικό στο βαθμό που η συνεργαζόμενη εταιρεία και έχουμε το διαδικτυακό αναγνωριστικό μαζί με άλλα δεδομένα χρήστη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη συνεργαζόμενη εταιρεία να μας πει εάν ο χρήστης έχει εκμεταλλευτεί την προσφορά και αν μπορούμε, για παράδειγμα, να πληρώσουμε το μπόνους.

Πρόγραμμα συνεργατών Amazon

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. Το ενδιαφέρον για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στ. GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών Amazon της ΕΕ, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους μπορείτε να κερδίσετε την τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων με την επιστροφή κόστους διαφήμισης Amazon.de (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Αυτό σημαίνει, ως συνεργάτης της Amazon, κερδίζουμε από ειδικές αγορές.

Η Amazon χρησιμοποιεί cookies για να εντοπίσει την προέλευση των παραγγελιών. Μεταξύ άλλων, η Amazon μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια αγοράσατε ένα προϊόν από την Amazon.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Amazon και επιλογές για ένσταση μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Σημείωση: Το Amazon και το λογότυπο Amazon είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή μιας από τις θυγατρικές της.

Πρόγραμμα συνεργατών της Booking.com

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. Το ενδιαφέρον για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στ. GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Booking.com, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους Η επιστροφή κόστους διαφήμισης μπορεί να αποκτηθεί μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων στο Booking.com (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η Booking.com χρησιμοποιεί cookies για να εντοπίσει την προέλευση των κρατήσεων. Μεταξύ άλλων, η Booking.com μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια κάνατε κράτηση στο Booking.com.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Booking.com και τις επιλογές ένστασης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://www.booking.com/content/privacy.de.html.

AWIN πρόγραμμα συνεργατών

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στ. GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Βερολίνο, Γερμανία, το οποίο παρέχει ένα μέσο σχεδιάστηκε για ιστότοπους μέσω των οποίων μπορούν να αποκτηθούν διαφημιστικά κόστη μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων προς το AWIN (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η AWIN χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να εντοπίσει την προέλευση της σύναψης της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η AWIN μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο και, στη συνέχεια, συνήψατε συμβόλαιο με ή μέσω της AWIN.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Awin και επιλογές ένστασης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.awin.com/de/rechtliches.

Πρόγραμμα συνεργατών Affilinet

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. Το ενδιαφέρον για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στ. GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Μόναχο, Γερμανία, που πρόκειται να παρέχει σχεδιάστηκε ένα μέσο για ιστότοπους, μέσω του οποίου μπορεί να αποκτηθεί αποζημίωση κόστους διαφήμισης μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων προς το Affilinet (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η Affilinet χρησιμοποιεί cookies για να εντοπίσει την προέλευση της σύναψης της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η Affilinet μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο και, στη συνέχεια, συνήψατε συμβόλαιο με ή μέσω της Affilinet.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από το Affilinet και επιλογές ένστασης μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

Σχόλια και συνεισφορές

Εάν οι χρήστες αφήσουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, αναμμένο. φά. Το GDPR μπορεί να αποθηκευτεί για 7 ημέρες. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας εάν κάποιος αφήνει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και δημοσιεύσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να διωχθούμε οι ίδιοι για το σχόλιο ή τη συνεισφορά και, ως εκ τούτου, ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συγγραφέα.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. φά. GDPR για την επεξεργασία πληροφοριών χρήστη με σκοπό την ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Στην ίδια νομική βάση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών κατά τη διάρκεια των ερευνών και να χρησιμοποιούμε cookies για να αποφύγουμε πολλές ψήφους.

Τα δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο των σχολίων και των συνεισφορών θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς έως ότου ο χρήστης αντιταχθεί.

Ανάκτηση emoji και smilies

Μέσα στο ιστολόγιό μας WordPress, χρησιμοποιούνται γραφικά emoji (ή smilies), δηλαδή μικρά γραφικά αρχεία που εκφράζουν συναισθήματα, τα οποία λαμβάνονται από εξωτερικούς διακομιστές. Εδώ, οι πάροχοι των διακομιστών συλλέγουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα αρχεία emojie να μπορούν να μεταδοθούν στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Η υπηρεσία emojie προσφέρεται από την Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/. Οι τομείς διακομιστών που χρησιμοποιούνται είναι sworg και twemoji.maxcdn.com, οι οποίοι, από όσο γνωρίζουμε, είναι τα λεγόμενα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου, δηλαδή διακομιστές που χρησιμοποιούνται μόνο για τη γρήγορη και ασφαλή μετάδοση αρχείων και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να διαγραφεί μετά τη μετάδοση.

Η χρήση των emoji βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο ενδιαφέρον για έναν ελκυστικό σχεδιασμό της online προσφοράς μας σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. φά. GDPR.

Επικοινωνία

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας, email, τηλεφώνου ή μέσω κοινωνικών μέσων), οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας και την επεξεργασία του σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. β) Επεξεργασία GDPR. Οι πληροφορίες χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών ("CRM system") ή σε έναν παρόμοιο οργανισμό αιτήσεων.

Διαγράφουμε τα ερωτήματα εάν δεν απαιτούνται πλέον. Εξετάζουμε την απαίτηση κάθε δύο χρόνια. Ισχύουν επίσης οι υποχρεωτικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

Ενημερωτικό δελτίο

Με τις ακόλουθες πληροφορίες σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου μας, καθώς και τις διαδικασίες εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την απόδειξη και τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου: Στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις με πληροφορίες διαφήμισης (εφεξής «ενημερωτικό δελτίο») μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή με νόμιμη άδεια. Εάν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου περιγράφεται συγκεκριμένα κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, είναι αποφασιστικό για τη συγκατάθεση του χρήστη. Επιπλέον, τα ενημερωτικά δελτία μας περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς.

Διπλή συμμετοχή και καταγραφή: Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή θα λάβετε ένα email στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη, ώστε κανείς να μην μπορεί να εγγραφεί στη διεύθυνση email κάποιου άλλου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξουν τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση των χρόνων εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και τη διεύθυνση IP. Καταγράφονται επίσης αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα από τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής.

Δεδομένα εγγραφής: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να παρέχετε τη διεύθυνση email σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να δώσετε ένα όνομα για να σας απευθύνουμε προσωπικά στο ενημερωτικό δελτίο.

Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και η μέτρηση επιτυχίας που σχετίζονται με αυτό βασίζονται στη συγκατάθεση του παραλήπτη σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. α, άρθρο 7 GDPR σε συνδυασμό με την Ενότητα 7 Παράγραφος 2 Αρ. 3 UWG ή, εάν δεν απαιτείται συναίνεση, με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας στο άμεσο μάρκετινγκ. Άρθρο 6 παρ. 1 σύμφωνα με το στ. GDPR σε συνδυασμό με το τμήμα 7 (3) UWG.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. f GDPR. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται προς τη χρήση ενός φιλικού προς το χρήστη και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τόσο τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα όσο και τις προσδοκίες των χρηστών και μας επιτρέπει επίσης να αποδείξουμε τη συναίνεσή μας.

Ακύρωση / Ανάκληση - Μπορείτε να ακυρώσετε την απόδειξη του ενημερωτικού δελτίου μας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις μη εγγραφόμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έως και τρία χρόνια πριν τις διαγράψουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε μια προηγούμενη συγκατάθεση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό μιας πιθανής άμυνας έναντι αξιώσεων. Ένα μεμονωμένο αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η προηγούμενη ύπαρξη συναίνεσης επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα.

Newsletter - Mailchimp

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω του παροχέα υπηρεσιών αλληλογραφίας "MailChimp", μιας πλατφόρμας αλληλογραφίας ενημερωτικών δελτίων του αμερικανικού παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών αποστολής εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Το Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp είναι πιστοποιημένο βάσει του Privacy Shield Agreement και ως εκ τούτου προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. f GDPR και σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα Χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 28 παρ. 3 πρόταση 1 GDPR.

Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του παραλήπτη σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς ανάθεση σε έναν χρήστη, για βελτιστοποίηση ή βελτίωση των δικών του υπηρεσιών, π.χ. για τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και της παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου μας για να τους γράψει ή να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους.

Φιλοξενία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε εξυπηρετούν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, χωρητικότητα υπολογιστών, αποθηκευτικός χώρος και υπηρεσίες βάσης δεδομένων, αποστολή email, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς λειτουργίας αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας επεξεργαζόμαστε δεδομένα αποθέματος, δεδομένα επαφών, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα συμβολαίου, δεδομένα χρήσης, μετα-δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας από πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και επισκέπτες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σε μια αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς σύμφωνα με. Άρθρο 6 παρ. 1 αναμ. f GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 28 GDPR (σύναψη σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών).

Διαχειριστής ετικετών Google

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τις λεγόμενες ετικέτες ιστότοπων μέσω μιας διεπαφής (και έτσι, για παράδειγμα, να ενσωματώσουμε το Google Analytics και άλλες υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google στην ηλεκτρονική μας προσφορά). Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών (που εφαρμόζει τις ετικέτες) δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Google. Οδηγίες χρήσης: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού από την Google LLC ("Google"), με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1, στ. GDPR). Η Google χρησιμοποιεί cookie. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς από τον χρήστη συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένωνhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να αξιολογήσει τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς από τους χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και του Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, τα ψευδώνυμα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν από τα επεξεργασμένα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντομεύεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται μόνο σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν θα συγχωνευτεί με άλλα δεδομένα Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εμποδίσουν την Google να συλλέγει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και να σχετίζονται με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τη ρύθμιση και τις επιλογές ένστασης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις εμφάνισης διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 14 μήνες.

Google Universal Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στη σχεδίαση ως "Καθολική ανάλυση" ένας. Το "Universal Analytics" αναφέρεται σε μια διαδικασία από το Google Analytics στην οποία η ανάλυση χρήστη πραγματοποιείται με βάση ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και ένα ψευδώνυμο προφίλ του χρήστη δημιουργείται με πληροφορίες από τη χρήση διαφορετικών συσκευών (η λεγόμενη "παρακολούθηση μεταξύ συσκευών") .

Google Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 λτ. GDPR) , ΗΠΑ, ("Google").

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένωνhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AdSense, με τη βοήθεια των οποίων εμφανίζονται διαφημίσεις στον ιστότοπό μας και λαμβάνουμε αμοιβή για την εμφάνισή τους ή για άλλη χρήση. Για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα χρήσης, όπως το κλικ σε μια διαφήμιση και η διεύθυνση IP του χρήστη, υποβάλλονται σε επεξεργασία, με τη διεύθυνση IP να συντομεύεται από τα δύο τελευταία ψηφία. Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων χρήστη είναι ψευδώνυμο.

Χρησιμοποιούμε το Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Google αντλεί συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους βάσει των ιστότοπων που επισκέπτονται οι χρήστες ή των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν και των προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να ευθυγραμμίσουν τις καμπάνιες τους με αυτά τα ενδιαφέροντα, κάτι που είναι επωφελές τόσο για τους χρήστες όσο και για τους διαφημιζόμενους. Για την Google, οι διαφημίσεις εξατομικεύονται όταν καταγράφονται ή γνωστά δεδομένα καθορίζουν ή επηρεάζουν την επιλογή των διαφημίσεων. Αυτό περιλαμβάνει προηγούμενες αναζητήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις σε ιστότοπους, τη χρήση εφαρμογών, δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες τοποθεσίας. Αναλυτικά, αυτό περιλαμβάνει: στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων, στόχευση σε κατηγορίες ενδιαφερόντων, επαναληπτικό μάρκετινγκ καθώς και στόχευση σε λίστες για σύγκριση πελατών και λίστες ομάδων στόχων που έχουν μεταφορτωθεί στο DoubleClick Bid Manager ή στο Campaign Manager.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τη ρύθμιση και τις επιλογές ένστασης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις εμφάνισης διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 λτ. GDPR) , ΗΠΑ, ("Google").

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε τη διαδικτυακή διαδικασία μάρκετινγκ Google "Doubleclick" για να τοποθετούμε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστότοπους κ.λπ.). Το διπλό κλικ χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο βάσει των υποτιθέμενων συμφερόντων των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις για και εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς με πιο στοχευμένο τρόπο, προκειμένου να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ενδεχομένως αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, εμφανιστεί σε έναν χρήστη διαφημίσεις για προϊόντα που του ενδιέφερε σε άλλες διαδικτυακές προσφορές, αυτό είναι γνωστό ως "επαναληπτικό μάρκετινγκ". Για τους σκοπούς αυτούς, όταν μας και άλλοι ιστότοποι στους οποίους είναι ενεργό το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ένας κώδικας εκτελείται αμέσως από την Google και τις λεγόμενες (εκ νέου) ετικέτες μάρκετινγκ (αόρατα γραφικά ή κώδικες, γνωστά και ως " Web Beacons ») ενσωματωμένο στον ιστότοπο. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (συγκρίσιμες τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αντί για cookie). Αυτό το αρχείο καταγράφει σε ποιους ιστότοπους έχει επισκεφτεί ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρεται και ποιες προσφορές έχει κάνει ο χρήστης, καθώς και τεχνικές πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, ιστότοπους παραπομπής, χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς.

Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, αν και συντομεύεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μεταφέρεται πλήρως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες μπορούν επίσης να συνδυαστούν από την Google με πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί έπειτα άλλους ιστότοπους, μπορούν να εμφανίζονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε αυτούς σύμφωνα με τα υποτιθέμενα ενδιαφέροντά τους με βάση το προφίλ χρήστη τους.

Τα δεδομένα των χρηστών επεξεργάζονται ψευδώνυμα στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google δεν αποθηκεύει και επεξεργάζεται το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, για παράδειγμα, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα με βάση τα cookie σε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Με άλλα λόγια, από την άποψη της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και προβάλλονται για συγκεκριμένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός ο κάτοχος cookie. Αυτό δεν ισχύει εάν ένας χρήστης έχει επιτρέψει ρητά στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα χωρίς αυτήν την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google Marketing Services σχετικά με τους χρήστες μεταδίδονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τη ρύθμιση και τις επιλογές ένστασης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις εμφάνισης διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Pixel Facebook, προσαρμοσμένο κοινό και μετατροπή Facebook

Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας στην ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και για τους σκοπούς αυτούς, το λεγόμενο "Facebook pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , ΗΠΑ ή εάν είστε εγκατεστημένοι στην ΕΕ, χρησιμοποιείται το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Το Facebook είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Με τη βοήθεια του Facebook pixel, το Facebook είναι από τη μία πλευρά σε θέση να καθορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα στόχου για την παρουσίαση διαφημίσεων (οι λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το pixel Facebook για να προβάλλουμε μόνο τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούνται από εμάς σε χρήστες του Facebook που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα που βασίζονται στην επίσκεψη Ιστοσελίδες) που μεταδίδουμε στο Facebook (το λεγόμενο "Προσαρμοσμένο κοινό"). Με τη βοήθεια του pixel Facebook, θα θέλαμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook αντιστοιχούν στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του pixel Facebook, μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο των οδηγιών χρήσης δεδομένων του Facebook. Κατά συνέπεια, γενικές πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση των διαφημίσεων Facebook στις οδηγίες χρήσης δεδομένων Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το pixel Facebook και τον τρόπο λειτουργίας του μπορείτε να βρείτε στην ενότητα βοήθειας Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το pixel του Facebook και τη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook. Για να ορίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων εμφανίζονται σε εσάς στο Facebook, μπορείτε να εμφανίσετε τη σελίδα που έχει ρυθμιστεί από το Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εκεί στις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση βάσει χρήσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης και διαφήμισης, μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου (http://optout.networkadvertising.org/) και επίσης τον ιστότοπο των ΗΠΑ (http://www.aboutads.info/choicesή τον ευρωπαϊκό ιστότοπο (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/αντίφαση.

Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε μια διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την κλήση των αντίστοιχων δικτύων και πλατφορμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων χειριστών τους.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών εάν επικοινωνούν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, π.χ. γράψτε αναρτήσεις στην ηλεκτρονική μας παρουσία ή στείλτε μας μηνύματα.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου από τρίτα μέρη

Χρησιμοποιούμε προσφορές περιεχομένου ή υπηρεσιών από τρίτους παρόχους εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 αναμ. Ενσωματώστε υπηρεσίες όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής θα αναφέρεται ομοιόμορφα ως "περιεχόμενο").

Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου αντιλαμβάνονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς δεν θα μπορούν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους χωρίς τη διεύθυνση IP. Επομένως, απαιτείται η διεύθυνση IP για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο τη διεύθυνση IP για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες pixel (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Οι "ετικέτες pixel" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών, όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookie στη συσκευή του χρήστη και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, ιστότοπους παραπομπής, χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας, καθώς και σύνδεση με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Youtube

Ενσωματώσαμε τα βίντεο από την πλατφόρμα "YouTube" που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Προστασία δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Γραμματοσειρές Google

Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Google Fonts") από τον πάροχο Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Προστασία δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χάρτες Google

Ενσωματώνουμε χάρτες από την υπηρεσία "Χάρτες Google" που παρέχονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις διευθύνσεις IP των χρηστών και τα δεδομένα τοποθεσίας, τα οποία, ωστόσο, δεν συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους (συνήθως στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των κινητών συσκευών τους). Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ. Προστασία δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χρήση κοινωνικών προσθηκών στο Facebook

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στ. GDPR), χρησιμοποιούμε κοινωνικά πρόσθετα ("plugins") από το κοινωνικό δίκτυο facebook.com, το οποίο λειτουργεί από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Οι προσθήκες μπορούν να εμφανίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή συνεισφορές κειμένου) και μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε πλακάκι, τους όρους "like", "like" ή "thumbs up" sign ) ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Μπορείτε να δείτε τη λίστα και την εμφάνιση των κοινωνικών προσθηκών του Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης καλεί μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, η συσκευή του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη, η οποία το ενσωματώνει στην ηλεκτρονική προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, τα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Επομένως, δεν έχουμε καμία επίδραση στην ποσότητα των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτής της προσθήκης και, ως εκ τούτου, ενημερώνει τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών μας.

Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που ένας χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί Like ή κάνοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας από τη συσκευή σας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να ανακαλύψει τη διεύθυνση IP του και να την αποθηκεύσει. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου των χρηστών μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει το Facebook να συλλέγει δεδομένα σχετικά με αυτόν μέσω αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να το συνδέσει με τα δεδομένα του μέλους που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας προσφορά και να διαγράψει τα cookie του. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιφάσεις στη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  ή μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/  ή την πλευρά της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Google+

Οι λειτουργίες και το περιεχόμενο της πλατφόρμας Google+, που προσφέρονται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), μπορούν να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτήν την ηλεκτρονική προσφορά στο Twitter. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Google+, η Google μπορεί να εκχωρήσει το παραπάνω περιεχόμενο και λειτουργίες στα προφίλ των χρηστών εκεί.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένωνhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τη ρύθμιση και τις επιλογές ένστασης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις εμφάνισης διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Δημιουργήθηκε με το Datenschutz-Generator.de από RA Dr. Τόμας Σβένκε

Πρόγραμμα συνεργατών Amazon

Ο Πέτρος Ασλανάκης συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργατών Amazon Europe S.à.rl και συνεργάτης στο διαφημιστικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους μέσω του οποίου τα διαφημιστικά κόστη μπορούν να αποκτηθούν μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων στο amazon.de.

elΕλληνικά